Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej

X

PPK - AKTUALNY PROJEKT USTAWY

Pzu callendar icon 20.07.2018 Autor: Katarzyna Głowacka-Bauman
26775135 l 678x400

We wtorek 17 lipca br. opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Zaproponowane regulacje uwzględniają większość uwag zgłaszanych podczas konsultacji społecznych. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2019 r., z obowiązkiem zawarcia pierwszych umów PPK od 1 lipca 2019 r. (dotyczy podmiotów zatrudniających więcej niż 250 osób). Przedstawiamy zatem najważniejsze zmiany w projekcie, w porównaniu do wersji dokumentu opublikowanego w maju br.:

PPK - AKTUALNY PROJEKT USTAWY:

 • Towarzystwa ubezpieczeniowe zostaną zwolnione z podatku bankowego w ramach prowadzonych PPK
 • Pracodawca nie będzie miał obowiązku tworzenia PPK, jeżeli zaoferuje pracownikom Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) i będzie odprowadzał składki w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia dla co najmniej 25% osób zatrudnianych w danym podmiocie (we wcześniejszym wersji co najmniej 50% zatrudnionych)
 • W przypadku nie wybrania, przed podmiot zatrudniający, 30 dni przed terminem w porozumieniu z reprezentacją pracowników, instytucji finansowej oferującej PPK, będzie musiał dokonać samodzielnego wyboru instytucji, która zaoferuje najbardziej korzystne warunki zarządzania środkami.
 • W przypadku gdy pracodawca nie zawrze umowy z daną instytucją w terminie, będzie mógł zawrzeć umowę albo z funduszem zarządzanym przez TFI PFR, albo z innym podmiotem, w wyznaczonym 30-dniowym terminie. Poprzednia wersja projektu zobowiązywała pracodawców do zawarcia umowy wyłącznie z TFI PFR
 • Lipcowa wersja dokumentu ściślej reguluje politykę inwestycyjną funduszy, które będą stanowiły podstawę PPK. Wprowadzona została lista papierów, w które będą mogły angażować się fundusze i ustanowione zostały limity w stosunku do poszczególnych rodzajów aktywów. Określono także w jakie fundusze powinien być inwestowany kapitał, czyli jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których koszty całkowite nie przekraczają 0,3% aktywów netto w skali roku, a ich udział nie będzie mógł przekraczać 30% portfela. Co więcej, jeśli dany fundusz będzie lokował środki w produkty z oferty własnego towarzystwa lub tej samej grupy kapitałowej, fundusz bazowy nie będzie mógł pobierać wynagrodzenia za zarządzanie od aktywów zgromadzonych w ramach PPK
 • Instytucje prowadzące PPK będą mogły pobierać opłaty do wysokości 0,5 proc. wartości aktywów. W nowym projekcie doprecyzowano założenia dotyczące wzrostu tej opłaty do 0,6 proc. - stopa zwrotu funduszu inwestycyjnego, emerytalnego czy subfunduszu za dany rok musi być dodatnia oraz nie niższa niż stopa referencyjna, która określona zostanie w rozporządzeniu ministra finansów. W obecnej wersji projektu rozporządzenia figuruje ona jako trzymiesięczny wskaźnik WIBID (referencyjna wysokość oprocentowania lokat na polskim rynku międzybankowym) podzielony przez rentowność pięcioletnich obligacji - premia w wysokości 0,1 proc. aktywów oznacza zwiększenie wynagrodzenia zarządzających PPK aż o 1/5)
 • Zmianie uległa również wysokość wynagrodzenia, które pozwoli pracownikom na zmniejszenie stawki opłacanych składek z 2% do minimalnie 0,5%. Zgodnie z obecnie proponowanymi zapisami z takich warunków będą mogły korzystać osoby, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia - wcześniej mowa była o 2 100 zł
 • Nowy projekt ustawy ściślej reguluje warunki przyznawania opłaty rocznej, która wynosi 240 zł. W lipcowym projekcie pojawiają się wytyczne w stosunku do osób, które będą uiszczały składki niższe niż 2% - wcześniej kwota ta miała być wypłacana bezwarunkowo
 • Z nowego projektu ustawy zniknął zapis, który ograniczał grono uprawnionych do opłaty powitalnej wyłącznie do osób, które przystąpią do PPK do 31 grudnia 2020 r.
 • Ograniczono do minimum obowiązki administracyjne po stronie pracodawców i przesunięto szereg obowiązków na instytucje finansowe obsługujące program, co według ustawodawcy ma sprawić, że PPK będzie proste i przyjazne dla pracodawców
 • Z uwagi na dobrowolny charakter systemu PPK, decyzje o chęci uczestnictwa bądź rezygnacji nie będą mogły być przedmiotem dyskryminacji pracowników ze strony pracodawców, zgodnie z właściwymi przepisami kodeksu pracy
 • Obecny projekt ustawy jest pierwszym, który zawiera jakiekolwiek informacje na temat prawa zamówień publicznych i zwalnia PPK spod rygoru tejże ustawy

Projekt ustawy PPK - co dalej?

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów, projekt ustawy o PPK jest obecnie przedmiotem prac komisji prawniczej, która będzie się nim zajmować przez około dwa tygodnie. Po zakończeniu prac tekst dokumentu zostanie przekazany do potwierdzenia przez członków Stałego Komitetu Rady Ministrów, a w drugiej połowie sierpnia 2018 roku planowane jest skierowanie projektu pod obrady Rady Ministrów, po czym może trafić pod obrady Sejmu i Senatu. Aktualny projekt ustawy PPK można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Udostępnij
Kgb

Katarzyna Głowacka-Bauman

PMO Projekt Emerytura

Wyszukaj w aktualnościach

Poznaj swoją emeryturę

Wprowadź dane na podstawie których wyliczymy Twoją emeryturę

Przelicz

Dla pracownika

Dla pracodawcy

Zobacz także

142516 r0 620

PPK - AKTUALNY PROJEKT USTAWY

Pzu callendar icon 13.09.2018

W dniu 28 sierpnia 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), który został skierowany do dalszych...