Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej

X

PPK - AKTUALNY PROJEKT USTAWY

Pzu callendar icon 13.09.2018 Autor: Katarzyna Głowacka-Bauman
142516 r0 620

W dniu 28 sierpnia 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), który został skierowany do dalszych prac parlamentarnych. Jeżeli ustawa zostanie uchwalona  do  listopada  2018 roku, to prawdopodobnie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i obowiązkiem zawarcia pierwszych umów PPK od 1 lipca 2019 r. (dotyczy podmiotów zatrudniających więcej niż 250 osób).

W obecnym projekcie utrzymano możliwość zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK pracodawców prowadzących PPE ze składką podstawową wynoszącą co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeśli do danego PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.  Powyższe warunki powinny być jednak spełnione na dzień wejścia w życie ustawy o PPK, co oznacza, że pracodawcom pozostało jedynie kilkanaście tygodni na załatwienie wszystkich formalności związanych z procesem rejestracji PPE w Komisji Nadzoru Finansowego. 

Pracodawcy,  którzy rozważają utworzenie PPE dla swoich pracowników, powinni jeszcze we wrześniu 2018 roku złożyć wniosek o rejestrację takiego programu, a ci, którzy prowadzą obecnie PPE ze składką niższą niż 3,5% wynagrodzenia, powinni zmodyfikować warunki umowy i jak najszybciej złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego celem rejestracji zmian. 

Główne zmiany w aktualnym projekcie ustawy względem wcześniejszego projektu:

 • doprecyzowano sytuacje zwalniające pracodawców z obowiązku finansowania składek podstawowych, uwzględniające nie tylko okres przestoju ekonomicznego, ale również zaistnienie przesłanek niewypłacalności pracodawcy, przejściowe zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia w jej prowadzeniu na wypadek powodzi, a tym samym  braku środków na wypłatę wynagrodzeń 
 • zmodyfikowano minimalny poziom do lokowania przez fundusze zdefiniowanej daty części udziałowej portfela na nie mniejszy niż 40% wartości aktywów w instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne (w poprzednim projekcie ustawy wartość ta wynosiła minimum 50%) 
 • ustalono, że w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie PPK z zakładem ubezpieczeń, koszty ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane ze środków funduszu zdefiniowanej daty w przypadku zawieszenia lub niedokonywania wpłat do PPK
 • wprowadzono nowe wymagania dla „wyznaczonej instytucji finansowej”, którą w świetle aktualnego projektu ustawy będzie TFI, w którym Polski Fundusz Rozwoju (PFR) posiada  co najmniej 50% udziału (dopuszczono jednak możliwość odejścia od tego wymogu w sytuacjach specjalnych określonych ustawą)
 • administratorem danych osobowych uczestników PPK będzie tylko PFR (wcześniej administratorem miał być również pracodawca) 
 • doprecyzowano zasady łączenia i likwidacji funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych.

Najważniejsze założenia projektowanej ustawy o PPK opublikowane 5 września 2018 roku:

 • wprowadzenie jednolitego – dla kobiet i mężczyzn – wieku uprawniającego do wypłat tj. po osiągnięciu 60. roku życia
 • zagwarantowanie prywatności środków gromadzonych w ramach PPK
 • pojęcie podmiotu zatrudniającego w rozumieniu projektu ustawy obejmie pracodawców (zgodnie z definicją Kodeksu pracy), zleceniodawców, nakładców, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych i podmioty, w których działają rady nadzorcze, jeżeli ich członkowie są wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji
 • instytucjami finansowymi, zarządzającymi środkami uczestników PPK, będą:
  a) towarzystwa funduszy inwestycyjnych
  b) powszechne towarzystwa emerytalne
  c) pracownicze towarzystwa emerytalne
  d) zakłady ubezpieczeń na życie
 • wybór instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, będzie dokonywany w porozumieniu z zakładową organizacją związkową
 • powszechność systemu PPK nałoży na podmioty zatrudniające obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudniają co najmniej jedną osobę 
 • umowa o zarządzanie PPK (pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową) będzie zawierana w postaci elektronicznej nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej podmiot zatrudniający jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK
 • podmiot zatrudniający będzie zawierał umowę o prowadzenie PPK (w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej) po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w danym podmiocie, nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca
 • każda instytucja finansowa będzie musiała zadbać o to, aby zarządzane przez nią środki mogły być lokowane w tzw. funduszach zdefiniowanej daty, stosujących odmienne zasady polityki inwestycyjnej, uwzględniające różny wiek uczestników PPK
 • przyjęto, że wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, będącymi funduszami zdefiniowanej daty, w których lokowane będą środki gromadzone w PPK, nie będzie mogło być większe niż 0,5% wartości aktywów netto w skali roku
 • całkowity limit opłat pobieranych przez instytucje finansowe określono na poziomie do 0,6% wartości aktywów netto takiej instytucji (z czego nie więcej niż 0,1% będzie stanowiła tzw. opłata za osiągnięcie określonego wyniku inwestycyjnego)
 • każdy zatrudniony w wieku do 55. lat zostanie zapisany do programu automatycznie, ale będzie mógł się z niego wypisać, rezygnując z dokonywania wpłat na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu (osoby w wieku od 55 do 70 lat będą mogły przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek)
 • dla osób, które zrezygnują z uczestnictwa w PPK założono możliwość ponownego powrotu do programu w dowolnym czasie, a dodatkowo co 4 lata podmiot zatrudniający będzie informował uczestnika PPK, który złożył wcześniej deklarację o rezygnacji, o ponownym dokonywaniu wpłat
 • wpłaty podstawowe będą dokonywane przez podmiot zatrudniający i uczestnika programu przy następujących założeniach:
  a) 2% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu (osoby, których miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane ze wszystkich źródeł będzie równe lub niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia w danym roku, będą mogły dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2%, ale nie mniejszej niż 0,5%)
  b) 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podmiotu zatrudniającego
 • zarówno podmiot zatrudniający, jak i uczestnik PPK będą mogli zadeklarować dokonywanie wpłat dodatkowych:
  a) do 2,5% wynagrodzenia po stronie podmiotu zatrudniającego
  b) do 2% wynagrodzenia po stronie uczestnika PPK
 • przewidziano także specjalne wsparcie ze strony państwa w postaci jednorazowych „wpłat powitalnych“ w wysokości 250 zł dla każdego uczestnika PPK, finansowanych z Funduszu Pracy
 • zachętą do systematycznego oszczędzania będą także coroczne dopłaty do rachunku uczestnika w PPK w wysokości 240 zł, które również zostaną sfinansowane z Funduszu Pracy
 • za niewywiązanie się z obowiązku dokonywania wpłat do PPK podmiot zatrudniający będzie podlegał grzywnie w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł, a  realizacja obowiązku będzie kontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy
 • jeśli uczestnik PPK po osiągnięciu 60. roku życia zdecyduje o wypłacie zgromadzonych środków, to 25% zostanie mu wypłaconych jednorazowo, a pozostałe 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach 
 • przed osiągnięciem ww. limitu wiekowego będzie można wnioskować o wypłatę do 25% środków w przypadku poważnego zachorowania pracownika, jego małżonka lub dziecka  (wypłata jednorazowa lub w ratach, bez konieczności zwrotu środków)
 • możliwe będzie także jednorazowe, wcześniejsze wypłacenie 100% środków na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu, np. przy zakupie mieszkania lub domu - z obowiązkiem zwrotu pieniędzy w ciągu 15 lat (maksymalny wiek uprawniający do skorzystania z takiej opcji wyniesie 45 lat)
 • projekt ustawy dopuszcza również możliwość dokonania wypłat transferowych lub zwrotu 100% środków 
 • uczestnik będzie mógł także wnioskować o wypłatę środków zgromadzonych w PPK w formie świadczenia małżeńskiego, jeżeli jego małżonek również osiągnie 60. rok życia i oboje oświadczą, że chcą korzystać ze wspólnej wypłaty środków (świadczenie takie będzie wypłacane przez 120 miesięcy, aż do wyczerpania środków, a w przypadku śmierci jednego z małżonków będzie wypłacane drugiemu w dotychczasowej wysokości, aż do wyczerpania zasobów)
 • istotnym elementem nowego systemu będzie także ewidencja PPK prowadzona przez Polski Fundusz Rozwoju w systemie teleinformatycznym, która obejmie ewidencje wszystkich instytucji finansowych, spełniających wymogi określone w ustawie, podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK, umów o zarządzanie PPK i uczestników PPK
 • powstanie także portal PPK, który będzie miał funkcję informacyjną dla uczestników, posłuży do prezentacji ofert instytucji finansowych adresowanych do podmiotów zatrudniających, a w przyszłości również do informowania uczestników PPK o wartości zgromadzonych przez nich środków.
Kategoria: Zmiany emerytalne
Udostępnij
Kgb

Katarzyna Głowacka-Bauman

PMO Projekt Emerytura

Wyszukaj w aktualnościach

Poznaj swoją emeryturę

Wprowadź dane na podstawie których wyliczymy Twoją emeryturę

Przelicz

Dla pracownika

Dla pracodawcy

Zobacz także