Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej

X
Emerytura dziś i jutro

I. Nowe emerytury

Obecny system emerytalny składa się z III filarów, w ramach których gromadzone są pieniądze na przyszłą emeryturę. I filar jest obowiązkowy, II filar mieszany, a III filar dobrowolny.

PZU Emerytura

Planowane zmiany mają na celu budowanie prywatnych oszczędności emerytalnych. W efekcie o wysokości naszej przyszłej emerytury decydować będą w większym stopniu środki wypracowane w ramach dobrowolnych form oszczędzania, czyli IKE, IKZE i PPE

PZU Emerytura

II. Jak to działa na świecie?

Już dziś w Europie i na świecie oszczędzanie w ramach III filaru jest powszechnym sposobem gromadzenia środków na emeryturę.

PZU Emerytura

III. Emerytura - filary

Co dokładnie oznaczają pojęcia I, II, i III Filar? W największym skrócie:

I filar to obowiązkowa składka emerytalna, jaką pracodawca w naszym imieniu odprowadza za nas do ZUS. Działa on na zasadzie „solidarności pokoleń”. Oznacza to, że składki osoby obecnie pracującej są przeznaczane na bieżące emerytury, natomiast na przyszłe emerytury będą pracować przyszłe pokolenia. Jedną z wad takiego modelu jest możliwe obniżenie się wysokości przyszłych emerytur w przypadku niekorzystnych zmian demograficznych.

II filar (otwarty fundusz emerytalny i subkonto w ZUS) to dobrowolny element systemu emerytalnego. O wyborze OFE decydujemy podpisując umowę w ściśle określonym terminie. Wówczas, część obowiązkowej składki emerytalnej odprowadzanej do ZUS jest dzielona pomiędzy OFE i subkonto w ZUS. Jeśli umowa z OFE nie zostanie zawarta, część obowiązkowej składki zostanie w całości zapisane na subkoncie w ZUS. Środki zgromadzone w OFE stanowią dodatkowe źródło przyszłej emerytury. Są one lokowane w instrumenty finansowe do czasu, gdy osiągniesz wiek emerytalny, przy czym na 10 lat przed osiągnieciem wieku emerytalnego środki zgromadzone w OFE są sukcesywnie przenoszone do ZUS. To inwestycja o charakterze długookresowym, dlatego też na efekt końcowy nie mają wpływu chwilowe spadki wartości jednostek uczestnictwa. Zaletą oszczędzania również w OFE jest dywersyfikacja (zróżnicowanie źródeł finansowania przyszłej emerytury) i możliwość osiągnięcia wyższego niż waloryzacja w ZUS zysku na „jesieni życia”. Pomimo tego należy mieć na uwadze, że oszczędzanie w ramach OFE obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a wartość jednostek zgromadzonych na rachunku OFE może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Szczegółowe informacje o ryzykach związanych z członkostwem w OFE, powinny zostać udostępnione oszczędzającemu przez instytucje, która gromadzi jego środki.

III filar to rozwiązanie dla osób, które dobrowolnie i samodzielnie chcą oszczędzać na swoją przyszłość. Wariant ten powstał, gdyż składki przekazywane do I i II Filaru, uzależnione są od wysokości naszego wynagrodzenia i nie dają pewności utrzymania dotychczasowego poziomu życia na emeryturze. Natomiast Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) czy coraz bardziej popularne Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) pozwalają realnie kształtować i podwyższać swój przyszły status materialny. Oszczędzający w III filarze powinni jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez dany fundusz nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje, w tym o ryzykach związanych z członkostwem powinny zostać udostępnione oszczędzającemu w specjalnych materiałach (np. w Prospekcie Informacyjnym) lub na stronie www instytucji, w której oszczędzający gromadzi środki.

IV. Emerytury po nowemu

W świetle zapowiadanych zmian możemy spodziewać się nowych obowiązków, ale przede wszystkim licznych korzyści.

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)
Forma grupowego, dobrowolnego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Stanowi ona optymalne połączenie finansowania programu emerytalnego przez pracodawcę z możliwością dobrowolnego, dodatkowego dopłacania do programu przez pracownika.
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Forma powszechnego i dobrowolnego dla pracownika oszczędzania na przyszłą emeryturę. Stanowi ona optymalne połączenie finansowania programu emerytalnego przez pracodawcę, pracownika oraz dopłat ze strony państwa.

V. Nowa ustawa emerytalna - skąd zmiany i dlaczego na dobre?

W ramach nadchodzącej reformy systemu emerytalnego zostaną wprowadzone Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). W obecnym projekcie ustawy utrzymano możliwość zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK pracodawców prowadzących PPE ze składką podstawową wynoszącą co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeśli do danego PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.  Powyższe warunki powinny być spełnione na dzień wejścia w życie ustawy o PPK. PPK to rozwiązanie sprawdzone i doskonale funkcjonujące na całym świecie. Jakie są jego zalety?

  • Szansa na utrzymanie dotychczasowego poziomu materialnego na „jesieni życia”.
  • Wzrost stopy zastąpienia czyli relacji ostatniej pensji do wysokości pierwszej emerytury nawet o 26 p.p. w przypadku mężczyzn i 19 p.p. w przypadku kobiet, co realnie wpłynie na wysokość otrzymywanej emerytury.
  • Połączenie modelu samodzielnego oszczędzania z finansowaniem emerytury przez pracodawcę i pracownika.
  • Dywersyfikacja, czyli zróżnicowanie źródeł z której pochodzić będzie przyszłe świadczenie a zatem większe bezpieczeństwo przyszłej emerytury.
  • Możliwość samodzielnego decydowania o tym, jak będzie wyglądała Twoja przyszłość.

VI. Kiedy na emeryturę? Gdy nadejdzie ten czas, postaw na PZU

Grupa PZU zapewnia możliwość korzystania z każdej formy dodatkowego oszczędzania w ramach III filaru i dostosowuje swoją ofertę do bieżących zmian w systemie emerytalnym. Jesteśmy liderem na rynku IKZE i PPE. Co drugi posiadający PPE Polak jest obsługiwany przez PZU. Niezmiennie cieszymy się zaufaniem klientów. W 2017 roku, DFE PZU było najlepiej inwestującym dobrowolnym funduszem emerytalnym, a wypracowana stopa zwrotu wyniosła 14,67%. Z roku na rok wprowadzamy dostosowane do sytuacji produkty, by umożliwić klientom czerpanie z nich korzyści. Dbając o dziś, zapewniamy lepsze jutro.

Poznaj swoją emeryturę

Wprowadź dane na podstawie których wyliczymy Twoją emeryturę

Przelicz

Dla pracownika

Dla pracodawcy