Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej

X

Sejm uchwalił ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Pzu callendar icon 16.10.2018 Autor: Katarzyna Głowacka-Bauman
Kkb 6216.view

W dniu 4 października 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wejście w życie ustawy o PPK nie oznacza jednak automatycznego powstania po stronie pracodawców obowiązku tworzenia PPK od daty wejścia w życie ustawy o PPK. Obowiązek tworzenia PPK powstanie dopiero od 2019 lub 2020 roku w zależności od liczby pracowników.

Posłowie koalicji rządowej i opozycji zgłosili w sumie 21 poprawek. 9 z nich zostało przyjętych przez Komisję, najważniejsze z nich:

  • W ustawie znalazły się ponownie postanowienia istotnie modyfikujące relacje PPE do PPK - nadal istnieje możliwość utworzenia PPE, które zwalniałoby pracodawcę z obowiązku utworzenia PPK. Utrzymano możliwość zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK pracodawców prowadzących PPE o składce podstawowej wynoszącej co najmniej 3,5%, jeśli do danego PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych. Powyższe warunki powinny być spełnione na dzień powstania obowiązku stosowania w stosunku do danego podmiotu zatrudniającego przepisów ustawy o PPK
    Zgodnie z treścią ustawy o PPK ma ona wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, ale pierwsza grupa największych podmiotów zatrudniających tj. powyżej 250 osób, będzie zobowiązana rozpocząć tworzenie PPK od dnia 1 lipca 2019 roku. Powyższe oznacza, że zwolnienie z obowiązku tworzenia PPK w przypadku takiego podmiotu będzie miało miejsce, jeśli przed dniem 1 lipca 2019 roku ten podmiot będzie prowadził PPE o składce podstawowej co najmniej 3,5%, a do tego PPE przystąpi co najmniej 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie. Mniejsze podmioty będą mogły korzystać z przedmiotowego zwolnienia odpowiednio dłużej i będą zobowiązane rozpocząć tworzenie PPK dopiero odpowiednio od 1 stycznia 2020 roku, 1 lipca 2020 roku albo 1 stycznia 2021 roku
  • Wprowadzono poprawki do art. 129 projektu ustawy, dotyczącego zmian w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999 i 1000). Zaakceptowana poprawka przewiduje, że przed pkt 1 projektu zostanie dodany nowy punkt w brzmieniu: „(…) w art. 4 w ust. 11 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 4) pośredniczyć w imieniu lub na rzecz instytucji finansowych, o których mowa w ustawie z dnia ... o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. …) innych niż zakład ubezpieczeń, przy zawieraniu umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi”. Ta poprawka oznacza, że ubezpieczyciele uzyskali prawo do pośredniczenia w oferowaniu PPK
  • Podmiot zatrudniający nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty, jeżeli jest to spowodowane przekazaniem podmiotowi zatrudniającemu przez osobę zatrudnioną błędnych informacji, skutkujących błędnym ustaleniem.
  • Inna przyjęta poprawka zakłada, że podmioty prowadzące PPK będą wnosić na rzecz PFR miesięczną opłatę za prowadzenie ewidencji PPK oraz innych obowiązków. Opłata ta nie może być jednak wyższa niż 0,01 proc. w skali roku łącznej wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty, zarządzanych przez wybraną instytucję finansową.

Odrzucono jednocześnie poprawki, zgłoszone przez kluby opozycyjne, m.in. proponujące zmniejszenie kar dla przedsiębiorców za nieprawidłowości w regulowaniu zobowiązań wobec PPK. Obecnie ustawa przewiduje karę grzywny "w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń", a za uchylanie się od płacenia składek lub inne nieprawidłowości będzie grozić kara od 1000 zł do 1 mln zł.

Kategoria: Programy pracownicze Zmiany emerytalne
Udostępnij
Kgb

Katarzyna Głowacka-Bauman

PMO Projekt Emerytura

Wyszukaj w aktualnościach

Poznaj swoją emeryturę

Wprowadź dane na podstawie których wyliczymy Twoją emeryturę

Przelicz

Dla pracownika

Dla pracodawcy

Zobacz także

142516 r0 620

PPK - AKTUALNY PROJEKT USTAWY

Pzu callendar icon 13.09.2018

W dniu 28 sierpnia 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), który został skierowany do dalszych...