Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej

X
Dla pracownika

Zmiany w emeryturach to coraz lepsze perspektywyJak rozwijają się systemy emerytalne?

Zmiany w systemach zabezpieczenia emerytalnego to wynik zaawansowanych prac, które uwzględniają m.in.:

PZU Światowe trendy Światowe trendy
PZU Prognozy demograficzne Prognozy
demograficzne
PZU Poziom ekonomiczny krajów i mieszkańców Poziom ekonomiczny
krajów i mieszkańców
PZU Tempo rozwoju gospodarczego Tempo rozwoju
gospodarczego
PZU Poprawę przyszłej sytuacji finansowej osób przechodzących na emeryturę Poprawę przyszłej
sytuacji finansowej
osób przechodzących
na emeryturę

Planowane na 2019 rok zmiany systemu zabezpieczenia emerytalnego mają przede wszystkim na celu zapewnienie dodatkowych oszczędności i bezpieczeństwa finansowego na „jesieni życia”. Ich rezultatem ma być jednak także zapewnienie systematycznego odkładania środków, łatwa kontrola i przejrzystość gromadzonych oszczędności, umożliwienie dostępu do ulg podatkowych i ZUS oraz dopasowanie strategii inwestycyjnej do indywidualnych potrzeb.

Oszczędzanie dziś

Obecny system zabezpieczenia emerytalnego daje nam możliwość gromadzenia środków w ramach trzech filarów:

I FILAR
ZUS
Obowiązkowy
II FILAR
OFE i subkonto w ZUS
mieszany: OFE – dobrowolne,
subkonto w ZUS - obowiązkowe
III FILAR
IKE, IKZE, PPE
dobrowolne

Składka emerytalna w wysokości 19,52% miesięcznej płacy brutto, którą pracodawca odprowadza na naszą emeryturę do ZUS jest dzielona.

PZU Emerytura

I filar (ZUS) Składka w wysokości 12,22% jest ewidencjonowana na naszym indywidualnym koncie i jest corocznie waloryzowana.

12,22%
Tyle jest księgowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS

Co jest na minus?

 • PZU minus Zła koniunktura gospodarcza i niekorzystne zmiany demograficzne będą skutkować, że przyszłe emerytury będą niższe.
 • PZU minus Niska stopa zastąpienia (relacja ostatniej otrzymanej pensji do pierwszej emerytury).

II filar (OFE i subkonto w ZUS) OFE to szczególny, profesjonalny podmiot, którego celem jest gromadzenie i inwestowanie środków z przeznaczeniem na ich wypłatę po osiągnięciu przez oszczędzających wieku emerytalnego. Środki są lokowane przez OFE w różne instrumenty finansowe, natomiast część składki zaewidencjonowana na subkoncie jest corocznie waloryzowana. Środki zgromadzone w ramach II filara są dziedziczone.

Jeśli nie przystąpimy do OFE
7,30% – tyle jest księgowane na indywidualnym subkoncie prowadzonym przez ZUS
Jeśli przystąpimy do OFE
4,38% – tyle jest księgowane na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego w ZUS
2,92% - tyle jest przekazywane na indywidualny rachunek oszczędzającego w OFE

Co jest na plus?

 • PZU plus Dzięki członkostwu w OFE na emeryturę oszczędzającego pracują dwie różne instytucje – ZUS i OFE.
 • PZU plus ZUS waloryzuje składki zaewidencjonowane na koncie wg. określonego wskaźnika, a OFE inwestuje powierzone mu środki.
 • PZU plus Zysk z OFE może być wyższy niż waloryzacja.

III filar to szereg produktów, które dają możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Środki zgromadzone w ramach IKE, IKZE, czy PPE są inwestowane przez wyspecjalizowane podmioty w odpowiednie instrumenty finansowe i są dziedziczone.

Co jest na plus?

 • PZU plus Korzystasz z dodatkowych zachęt fiskalnych.
 • PZU plus Kontrolujesz oszczędności i masz do nich swobodny dostęp.
 • PZU plus Zgromadzone środki na IKZE wykorzystasz jako wkład własny przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny.

Oszczędzanie jutro

Co ulegnie zmianie w systemie emerytalnym w 2019 roku*?

PZU Oszczędzanie
*jest to prawdopodobny kierunek zmian

PPE i PPK - nowe prawa i obowiązki z perspektywy pracownika

W świetle zapowiadanych zmian możemy spodziewać się nowych obowiązków, ale przede wszystkim licznych korzyści.

PPE
PPK
Obowiązki
 • uczestnictwo w programie przysługuje osobie zatrudnionej u danego pracodawcy przez co najmniej 3 miesiące

 • w przypadku wypłaty środków przed 60. rokiem życia powstaje obowiązek zwrotu korzyści fiskalnych

 • zatrudnieni do 55. roku życia – automatyczny zapis do programu z możliwością rezygnacji; osoby w wieku 55 - 70 lat mogą przystąpić po złożeniu wniosku

 • obowiązkowa składka pracownika w wysokości 2% wynagrodzenia, osoby o dochodach poniżej 120% minimalnego wynagrodzenia będą mogły obniżyć tą składkę nawet do 0,5%

Prawa
 • składka podstawowa finansowana przez pracodawcę w wysokości maksymalnie 7% wynagrodzenia brutto

 • możliwość wpłacania składek dodatkowych przez pracownika, z ustalanym na dany rok limitem

 • prawo do wystąpienia z PPE w dowolnym momencie

 • prawo do zmiany strategii inwestycyjnej w dowolnym momencie

 • swobodne dysponowanie 100% środków w postaci jednorazowej wypłaty po ukończeniu 60. roku życia

 • wypłata środków po ukończeniu 60. roku życia zwolniona z podatku od zysków kapitałowych

 • dobrowolna, dodatkowa składka finansowana przez pracownika: do 2% wynagrodzenia

 • jednorazowa „wpłata powitalna“ - 250 zł dla każdego uczestnika PPK, finansowana z Funduszu Pracy

 • coroczne dopłaty do rachunku uczestnika PPK - 240 zł, finansowane z Funduszu Pracy

 • maksymalna opłata za zarządzanie 0,5% zgromadzonych aktywów netto w skali roku

 • prawo do rezygnacji z uczestnictwa w PPK w dowolnym czasie

 • po 60. roku życia możliwość wypłaty zgromadzonych środków - 25% wypłacone jednorazowo, pozostałe 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach

 • przed 60. rokiem życia możliwość wypłaty do 25% środków jednorazowo lub w ratach, bez konieczności zwrotu - w przypadku poważnego zachorowania pracownika, jego małżonka lub dziecka

 • możliwość wcześniejszej wypłaty 100% środków na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu, np. przy zakupie mieszkania lub domu - z obowiązkiem zwrotu pieniędzy w ciągu 15 lat (maksymalny wiek uprawniający do skorzystania z takiej opcji wyniesie 45 lat)

* jest to prawdopodobny kierunek zmian, informacje na podstawie projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych  z września 2018 oraz aktualnych informacji prasowych

Jakie będą korzyści ze zmian w emeryturach?

Reforma systemu emerytalnego to liczne korzyści.

 • systematyczność oszczędzania
 • brak ukrytych kosztów
 • niskie opłaty za zarzadzanie niedostępne w ramach produktów indywidulanych
 • ulgi podatkowe
 • zwolnienie ze składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne
 • możliwość skorzystania ze środków przy zakupie pierwszego mieszkania
 • elastyczne zarządzanie zgromadzonymi zasobami na emeryturze
 • indywidualnie dopasowana strategia oszczędzania
 • stabilne „dziś” i bezpieczne „jutro”
PZU Emerytura

Wyższa emerytura

Poznaj swoją emeryturę

Wprowadź dane na podstawie których wyliczymy Twoją emeryturę

Przelicz

Dla pracownika

Dla pracodawcy