Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej

X
Dla pracownika
Coraz lepsze perspektywy


Jak rozwijają się systemy emerytalne?

Zmiany w systemach zabezpieczenia emerytalnego to wynik zaawansowanych prac, które uwzględniają m.in.:

PZU Światowe trendy Światowe trendy
PZU Prognozy demograficzne Prognozy
demograficzne
PZU Poziom ekonomiczny krajów i mieszkańców Poziom ekonomiczny
krajów i mieszkańców
PZU Tempo rozwoju gospodarczego Tempo rozwoju
gospodarczego
PZU Poprawę przyszłej sytuacji finansowej osób przechodzących na emeryturę Poprawę przyszłej
sytuacji finansowej
osób przechodzących
na emeryturę

Planowane na 2019 rok zmiany systemu zabezpieczenia emerytalnego mają przede wszystkim na celu zapewnienie dodatkowych oszczędności i bezpieczeństwa finansowego na „jesieni życia”. Ich rezultatem ma być jednak także zapewnienie systematycznego odkładania środków, łatwa kontrola i przejrzystość gromadzonych oszczędności, umożliwienie dostępu do ulg podatkowych i ZUS oraz dopasowanie strategii inwestycyjnej do indywidualnych potrzeb.

Oszczędzanie dziś

Obecny system zabezpieczenia emerytalnego daje nam możliwość gromadzenia środków w ramach trzech filarów:

I FILAR
ZUS
Obowiązkowy
II FILAR
OFE i subkonto w ZUS
mieszany: OFE – dobrowolne,
subkonto w ZUS - obowiązkowe
III FILAR
IKE, IKZE, PPE
dobrowolne

Składka emerytalna w wysokości 19,52% miesięcznej płacy brutto, którą pracodawca odprowadza na naszą emeryturę do ZUS jest dzielona.

PZU Emerytura

I filar (ZUS) Składka w wysokości 12,22% jest ewidencjonowana na naszym indywidualnym koncie i jest corocznie waloryzowana.

12,22%
Tyle jest księgowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS
Co jest na minus?
 • PZU minus Zła koniunktura gospodarcza i niekorzystne zmiany demograficzne będą skutkować niższą emeryturą.
 • PZU minus Niska stopa zastąpienia (relacja ostatniej otrzymanej pensji do pierwszej emerytury).

II filar (OFE i subkonto w ZUS) OFE to szczególny, profesjonalny podmiot, którego celem jest gromadzenie i inwestowanie środków z przeznaczeniem na ich wypłatę po osiągnięciu przez oszczędzających wieku emerytalnego. Środki są lokowane przez OFE w różne instrumenty finansowe, natomiast część składki zaewidencjonowana na subkoncie jest corocznie waloryzowana. Środki zgromadzone w ramach II filara są dziedziczone.

Jeśli nie przystąpimy do OFE
7,30% – tyle jest księgowane na indywidualnym subkoncie prowadzonym przez ZUS
Jeśli przystąpimy do OFE
4,38% – tyle jest księgowane na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego w ZUS
2,92% - tyle jest przekazywane na indywidualny rachunek oszczędzającego w OFE
Co jest na plus?
 • PZU plus Dzięki członkostwu w OFE na emeryturę oszczędzającego pracują dwie różne instytucje – ZUS i OFE.
 • PZU plus ZUS waloryzuje składki zaewidencjonowane na koncie wg. określonego wskaźnika, a OFE inwestuje powierzone mu środki.
 • PZU plus Zysk z OFE może być wyższy niż waloryzacja.

III filar to szereg produktów, które dają możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Środki zgromadzone w ramach IKE, IKZE, czy PPE są inwestowane przez wyspecjalizowane podmioty w odpowiednie instrumenty finansowe i są dziedziczone.

Co jest na plus?
 • PZU plus Korzystasz z dodatkowych zachęt fiskalnych.
 • PZU plus Kontrolujesz oszczędności i masz do nich swobodny dostęp.
 • PZU plus Zgromadzone środki na IKZE wykorzystasz jako wkład własny przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny.
Oszczędzanie jutro

Co ulegnie zmianie w systemie emerytalnym w 2019 roku*?

PZU Oszczędzanie
*jest to prawdopodobny kierunek zmian
Nowe prawa i obowiązki z perspektywy pracownika

W świetle zapowiadanych zmian możemy spodziewać się nowych obowiązków, ale przede wszystkim licznych korzyści.

PPE
PPK*
Obowiązki
 • uczestnictwo w programie przysługuje osobie zatrudnionej u danego pracodawcy, nie krócej niż 3 miesiące
 • w przypadku wcześniejszej wypłaty (zwrotu) powstaje obowiązek zwrotu korzyści fiskalnych
 • obowiązkowa składka na PPK 1,5%
 • automatyczny zapis wszystkich pracujących w wieku 19-55 lat
 • obowiązkowa składka pracownika – 2,0%
Prawa
 • dobrowolna składka na PPE finansowana przez pracownika z limitem ustalanym na dany rok
 • prawo do wystąpienia z PPE w dowolnym momencie
 • prawo do zmiany strategii inwestycyjnej w dowolnym momencie
 • składka finansowana przez pracodawcę w wysokości maksymalnie 7% wynagrodzenia brutto
 • zwolnienie ze składek na ZUS składki finansowanej przez pracodawcę
 • swobodne dysponowanie 100% środków w postaci jednorazowej wypłaty po ukończeniu 60 roku życia
 • wypłata środków po ukończeniu 60 roku życia zwolniona z podatku od zysków kapitałowych
 • dobrowolna dodatkowa składka na PPK finansowana przez pracodawcę – 2,5% wynagrodzenia
 • maksymalna opłata za zarządzanie to 0,6% zgromadzonych aktywów
 • prawo do rezygnacji z uczestnictwa w PPK w dowolnym czasie
 • swobodne dysponowanie do 25% środków w postaci jednorazowej wypłaty po osiągnieciu wieku emerytalnego
 • min. 75% środków przeznaczonych na wykup renty terminowej lub wieczystej po osiągnięciu wieku emerytalnego
 • do 25% środków do wykorzystania w przypadku orzeczenia o niezdolności do pracy
 • możliwość wykorzystania środków na wpłatę udziału własnego przy zakupie mieszkania z koniecznością zwrotu w określonym czasie
 • prawo do zmiany strategii inwestycyjnej

* jest to prawdopodobny kierunek zmian, informacje na podstawie prezentacji MR nt. Planu Budowy Kapitału z lipca 2016 oraz aktualnych informacji prasowych

Jakie będą korzyści?

Reforma systemu emerytalnego to liczne korzyści.

 • systematyczność oszczędzania
 • brak ukrytych kosztów
 • niskie opłaty za zarzadzanie niedostępne w ramach produktów indywidulanych
 • ulgi podatkowe
 • zwolnienie ze składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne
 • możliwość skorzystania ze środków przy zakupie pierwszego mieszkania
 • elastyczne zarządzanie zgromadzonymi zasobami na emeryturze
 • indywidualnie dopasowana strategia oszczędzania
 • stabilne „dziś” i bezpieczne „jutro”
PZU Emerytura

Wyższa emerytura

Poznaj swoją emeryturę

Wprowadź dane na podstawie których wyliczymy Twoją emeryturę

Przelicz

Dla pracownika

Dla pracodawcy