Pracowniczy program emerytalny z TFI (PPE w TFI PZU)

Pracowniczy program emerytalny

Pracowniczy program emerytalny (PPE) to rozwiązanie dla pracodawców, którzy chcą wspierać swoich pracowników w budowaniu kapitału na przyszłą emeryturę. Umożliwia systematyczne oszczędzanie przy wykorzystaniu ulg podatkowych dla pracodawcy i pracownika.

Korzyści dla pracodawcy

Budujesz przewagę na rynku

Budujesz wizerunek swojej firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy i wspierasz swoich pracowników.

Korzystasz z ulgi podatkowej

Koszty prowadzenia PPE możesz wliczać w koszty uzyskania przychodu i odprowadzać niższy podatek dochodowy.

Nie musisz tworzyć PPK

Składka pracodawcy pow. 3,5% wynagrodzenia zwalnia Cię z obowiązku utworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (jeżeli zapisanych jest przynajmniej 25% zatrudnionych w przedsiębiorstwie).

Otrzymujesz ulgę w ZUS

Składka podstawowa w PPE to część wynagrodzenia, od której nie odprowadzasz składek do ZUS.

Korzyści dla pracownika

Wsparcie w budowaniu oszczędności

To pracodawca opłaca całość Twoich składek, dzięki czemu łatwo budujesz swój kapitał na przyszłość.

Dziedziczenie oszczędności

Jeśli Cię zabraknie, środki z PPE otrzymają wskazane przez Ciebie osoby - bez podatku od spadków i darowizn.

Możliwość zwolnienia z podatku

Wypłata pieniędzy z PPE jest wolna od podatku od zysków kapitałowych oraz podatku dochodowego.

Niskie koszty zarządzania

Dzięki temu możemy osiągać wyższy zysk z inwestycji, a Ty gromadzisz większe oszczędności.

Jak działa PPE

Wpłaty na PPE

Wyróżniamy dwa rodzaje składek do PPE: podstawową opłacaną przez pracodawcę i dodatkową, którą może opłacać pracownik – jeśli chce.

Składka podstawowa:

 • opłaca ją pracodawca,
 • nie może być wyższa niż 7% wynagrodzenia brutto pracownika,
 • może być określona kwotowo lub jako procent zarobków pracownika – lecz nie może być wyższa niż kwota określona w umowie zakładowej.

Składka dodatkowa:

 • opłaca ją pracownik za pośrednictwem pracodawcy,
 • wskazana przez pracownika kwota jest potrącana z wynagrodzenia i przekazywana przez pracodawcę do PPE,
 • maksymalna wpłata dodatkowa w 2019 r. wynosi 21 442,50 zł.

Wypłaty z PPE

W określonych sytuacjach pracownik może wypłacić pieniądze z PPE bez konieczności opłacenia podatku od zysku kapitałowych.
 • Po 60. roku życia.
 • Po ukończeniu 55. roku życia, jeśli uzyska wcześniejsze uprawnienia emerytalne.
 • Automatycznie po ukończeniu 70. roku życia.
 • Na wniosek osoby uprawnionej – w przypadku śmierci pracownika.

Pracownik może również wypłacić środki wcześniej. Wtedy jednak zgromadzone środki zostaną zmniejszone o składki na ZUS w wysokości 30% od kwoty wypłacanej przez pracodawcę oraz podatek od zysków kapitałowych.

Zarządzanie środkami w PPE

Składki do PPE inwestujemy w subfundusze inwestycyjne, którymi zarządza TFI PZU. Pracownik wybiera dogodny dla siebie sposób inwestowania.

Oferujemy dwa modele inwestowania składek.

 • Indywidualny – w tym modelu to pracownik decyduje, jak lokuje pieniądze. Ma do wyboru fundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej i poziomie ryzyka.
 • Rekomendowany – ten model nie wymaga od pracownika podejmowania decyzji inwestycyjnych. Sposób oszczędzania zmienia się z wiekiem pracownika.

Koszty PPE

Wysokość opłaty za zarządzanie jest ustalana indywidualnie i zapisana w umowie z pracodawcą. Nie pobieramy żadnych innych dodatkowych opłat.

Pracodawca opłaca tylko składkę podstawową w wysokości do maks. 7% wynagrodzenia pracownika. Pracownik ponosi opłatę za zarządzanie PPE, opłaca podatek od składki podstawowej pracodawcy, a jeśli chce – także składkę dodatkową za pośrednictwem pracodawcy.

Jak uruchomić PPE

 1. Pracodawca ustala z przedstawicielami pracowników lub organizacji związkowych warunki PPE, m.in.:

  •  staż pracy, który uprawnia do przystąpienia do PPE,
  •  wysokość składki podstawowej – maks. 7% Twojego  wynagrodzenia,
 2. Pracodawca podpisuje z reprezentacją pracowników umowę zakładową, która określa zasady działania PPE.
 3. Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPE z PZU.
 4. Wniosek o wpis do rejestru PPE trafia do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

  • Na wniosek pracodawcy PZU może wesprzeć firmę we wszystkich formalnościach.
 5. KNF wpisuje program do rejestru pracowniczych programów emerytalnych.
 6. Pracodawca obsługuje PPE w swojej firmie:

  • w PZU udostępniamy system do sprawnej obsługi PPE,
  • zapewniamy też profesjonalne materiały i szkolenia dla pracodawców i pracowników,
  • wspieramy pracodawcę na każdym etapie obsługi PPE. 

Porównanie produktów emerytalnych

IKE to jeden ze sposobów oszczędzania na dodatkową emeryturę. Zobacz, jakie jeszcze masz możliwości.

Kto finansuje? Osoba indywidualna Osoba indywidualna

Pracodawca

Pracownik (jeśli chce)

Pracodawca

Pracownik

Państwo

Koszt wypłaty przed terminem 19% podatku od zysków kapitałowych 17% lub 32% podatku dochodowego

19% podatku od zysków kapitałowych

30% wartości składek pracodawcy wraca do ZUS

19% podatku
od zysków kapitałowych

30% wartości składek pracodawcy wraca do ZUS

Zwrot dopłat od państwa

Najważniejsza korzyść

Elastyczne wpłaty

Możliwość wypłaty środków już po 60 roku życia

Elastyczne wpłaty

Odliczenia od dochodu w PIT

Całą składkę płaci pracodawca

Możliwość wypłaty całości środków już po 60. roku życia

Wpłaty pracodawcy

Dopłaty państwa

Wcześniejsza wypłata w wyjątkowych sytuacjach

Koszt przy wypłacie w terminie 0% 10% 0% 0%
Opłata za zarządzanie od 2% od 2% do 0,6% do 0,6%
Dziedziczenie środków TAK TAK TAK TAK

Porównanie PPE i PPK

Uczestnictwo Dobrowolne dla pracowników i pracodawców.

Obowiązkowe dla pracownika z możliwością wystąpienia w każdej chwili.

Obowiązkowe dla pracodawcy, chyba że prowadzi PPE ze składką >3,5% dla co najmniej 25% zatrudnionych.

Forma zapisu

Na wniosek pracownika jeśli spełnia kryteria określone w Umowie Zakładowej

Automatyczny zapis pracowników w wieku od 18 do 55 lat

Składki pracownika Dobrowolna dodatkowa składka do 21 442,50 zł w 2019 roku

Podstawowa składka 2% wynagrodzenia*

Dodatkowa, dobrowolna składka do 2% wynagrodzenia

Składki pracodawcy Składka do maks. 7% wynagrodzenia (min. 3,5% dla zwolnienia z PPK)

Podstawowa składka 1,5% wynagrodzenia.

Dodatkowa, dobrowolna składka do 2,5% wynagrodzenia. 

Dopłaty z Funduszu Pracy brak

250 zł dopłaty powitalnej

240 zł dopłaty rocznej

Wypłata po 60. roku życia Możliwość wypłaty przez pracownika 100% środków jednorazowo z zachowaniem ulg podatkowych W celu zachowania ulg podatkowych można jednorazowo wypłacić do 25% środków, a resztę w formie min. 10-letniej renty terminowej.
Wypłata przed 60. rokiem życia Możliwa wypłata w każdym momencie pomniejszona o składki na ZUS w wysokości 30% oraz o podatek od zysków kapitałowych

W przypadku ciężkiej choroby wypłaty do 25% zgromadzonych środków bez konsekwencji

Możliwość wykorzystania do 100% zgromadzonych środków na zakup mieszkania z koniecznością zwrotu w ciągu 15 lat

Możliwa wypłata w każdym momencie pomniejszona o dopłaty państwa, składki na ZUS od wpłat pracodawcy w wysokości 30% oraz o podatek od zysków kapitałowych


* Osoby o dochodach z różnych źródeł niższych niż 120% minimalnego wynagrodzenia mogą zmniejszyć składkę do 0,5%”.

Jak utworzyć PPE w PZU

napisz e-mail lub zadzwoń: 22 582 28 99*

*Opłata zgodna z taryfą operatora

NAPISZ E-MAIL

Dokumenty do pobrania

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

Podstawy prawne

Zasady funkcjonowania i formy PPE określa Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U.2014 poz.710).

Zobacz pełną informację prawną i o ryzyku inwestycyjnym

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij