Czym są PPK

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to powszechny, dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego osób zatrudnionych i ich wsparcie w budowaniu oszczędności na czas po zakończeniu aktywności zawodowej.

Przystąp do PPK

Dlaczego PPK

Dla pracowników

PPK pozwalają pracownikom budować własne oszczędności niezależne od powszechnego systemu emerytalnego.

Dla pracodawców

Pracodawcy mogą wyróżnić się na rynku i pokazać, że dbają o pracowników, zwiększając swoje wpłaty do PPK.

Dla państwa

PPK dostarczą gospodarce i przedsiębiorstwom niezbędny kapitał na inwestycje długoterminowe.

Kogo dotyczą PPK

Pracowników

 • Do planu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.
 • Pracownicy zostaną automatycznie zapisani do PPK, ale będą mieli możliwość rezygnacji z planu w każdej chwili.

Informacje dla pracowników

Pracodawców

 • PPK docelowo obejmie wszystkich pracodawców, którzy będą mieli obowiązek utworzenia planu dla swoich pracowników.
 • PPK będzie wdrażane etapami. Od 1 lipca 2019 roku obowiązkiem zostaną objęte największe firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników.

Informacje dla pracodawców

Czy wiesz, że…

Malejąca liczba urodzeń dzieci i rosnąca średnia długość życia powodują, że wysokość powszechnych emerytur znacząco spadnie. Obecnie stosunek wysokości ostatniego wynagrodzenia do pierwszej emerytury stanowi około 50%. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego może się on zmniejszyć nawet do 25% w ciągu następnych 20 lat!

Jak działają PPK

Wpłaty do PPK

Pracownicze plany kapitałowe finansowane są z trzech źródeł: przez pracownika, pracodawcę i państwo.
 • Podstawowe wpłaty ze strony pracownika i pracodawcy będą uzależnione od wynagrodzenia brutto pracownika. Będą wynosiły odpowiednio 2% i 1,5%.
 • Państwo zachęca do oszczędzania w PPK, gwarantując dopłaty 250 zł na start oraz 240 zł rocznie. Są one niezależne od wysokości wynagrodzenia.
 • Pracownik i pracodawca będą mogli dokonywać wpłat dodatkowych - odpowiednio do 2% i do 2,5%, co umożliwi oszczędzanie do 8% wynagrodzenia brutto.
 • Środki odkładane w ramach PPK są własnością prywatną. Zostało to wyraźnie zapisane w ustawie o PPK (art. 3. ust. 2).

Zarządzanie środkami PPK

Środki odkładane w PPK będą zarządzane przez instytucje finansowe spełniające rygorystyczne kryteria i wpisane do tzw. ewidencji PPK.

Tylko cztery typy instytucji finansowych mogą oferować PPK:

 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 • towarzystwa ubezpieczeń na życie,
 • powszechne towarzystwa emerytalne,
 • pracownicze towarzystwa emerytalne.

Wysokie wymogi dla podmiotów mogących oferować PPK - również w zakresie polityki inwestycyjnej oraz zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego - mogą istotnie zwiększyć bezpieczeństwo środków gromadzonych w ramach PPK.

Oszczędności w ramach PPK będą inwestowane w fundusze z określoną datą docelową inwestycji, która jest zbliżona do momentu przejścia na emeryturę. W zależności od wieku uczestnika, oszczędności będą inwestowane w różne aktywa - na początku w aktywa o większym stopniu ryzyka (np. akcje), a z czasem - w bezpieczniejsze (np. obligacje).

Wypłaty środków z PPK

PPK jest sposobem na oszczędzanie na dodatkową emeryturę.
 • Wypłata środków przez uczestnika może nastąpić po 60. roku życia. Wtedy uczestnik jednorazowo będzie mógł wypłacić do 25% zgromadzonych oszczędności, a pozostałą część (minimum 75%) rozłożyć na co najmniej 120 miesięcznych rat.
 • W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość wypłacania środków bez utraty korzyści podatkowych. W  razie poważnej choroby uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka można wypłacić do 25% zgromadzonych środków, natomiast w przypadku zakupu domu lub mieszkania do 100% środków, z koniecznością zwrotu w ciągu 15 lat.
 • Poza wspomnianymi przypadkami, środki zgromadzone w PPK będą mogły być również wypłacone w każdej chwili. Będzie się to jednak wiązało m.in. z utratą ulg podatkowych oraz dopłat od państwa.
 • Środki zgromadzone w PPK podlegają dziedziczeniu.

Jak utworzyć PPK w PZU

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób, a przeprowadzimy Cię przez wszystkie formalności.

zadzwoń

22 640 06 22

*Opłata zgodna z taryfą operatora

Skontaktuj się z Nami

formularz kontaktowy

Napisz do nas

TFI PZU SA, stanowiące część Grupy PZU, przygotowuje się obecnie do pełnienia roli instytucji finansowej, z którą będzie można zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Po wpisaniu do ewidencji PPK, TFI PZU SA służyć będzie swoją pomocą w przeprowadzeniu i wdrożeniu PPK w Państwa firmie.

Pytania i odpowiedzi

 • Czy jest gwarancja odzyskania przekazanych wpłat, jeśli instytucja finansowa poniesie stratę?

  Ważną zasadą PPK jest „kryterium szczególnego bezpieczeństwa” dla inwestowanych pieniędzy. Zakłada ona m.in., że oferta funduszy inwestycyjnych musi być dopasowana do wieku uczestnika PPK. Chodzi o to, że wraz ze zbliżaniem się do 60. roku życia, polityka inwestycyjna będzie automatycznie zmieniała się w taki sposób, aby ograniczyć poziom ryzyka inwestycyjnego. Należy jednak zawsze brać pod uwagę, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a środki zgromadzone w PPK nie są gwarantowane.

 • Czy można zwiększyć lub zmniejszyć wysokość wpłat do PPK?

  Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą w każdym czasie podjąć decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu wysokości wpłat dodatkowych do PPK. W praktyce zmiany wysokości wpłat będą obowiązywać od kolejnego miesiąca. Wpłaty dodatkowe mogą być różnicowane przez pracodawcę ze względu na staż pracy lub na podstawie przyjętego regulaminu wynagrodzeń/ układu zbiorowego pracy.

 • Czy można mieć kilka rachunków PPK?

  Tak, pracownik może mieć kilka rachunków PPK. Należy pamiętać, że pracownik jest uprawniony do otrzymania tylko jednej wpłaty powitalnej oraz raz w roku dopłaty rocznej niezależnie od liczby posiadanych rachunków PPK.

 • Czy wprowadzenie PPK to kolejna reforma emerytalna?

  Nie. Ustawa o PPK nie wpływa na dotychczasowe elementy systemu emerytalnego, a jedynie poszerza jego możliwości. PPK to kolejny dobrowolny, prywatny sposób oszczędzania. Środki zebrane na indywidualnym koncie pracownika są wyłącznie jego własnością – mogą być w każdej chwili wypłacone i są dziedziczone. Państwo jedynie pomaga je pomnożyć poprzez przekazywanie wpłaty powitalnej i dopłat rocznych. 

 • Czy wpłaty do PPK przechodzą przez ZUS?

  Nie, PPK to całkowicie odrębny od ZUS system oszczędzania na emeryturę. Wpłaty dokonywane do PPK, niezależnie czy finansowane przez zatrudniającego, zatrudnionego czy państwo, nie będą powiązane z ZUS poza wyjątkami określonymi w ustawie (por. art. 83 oraz art. 105 ustawy). Pracodawca przekazuje je bezpośrednio na rachunek uczestnika PPK prowadzony przez wybraną przez niego instytucję finansową.

 • Czy wszystkie grupy zawodowe będą objęte PPK?

  PPK obejmie wszystkich pracowników bez względu na wykonywany zawód. Uczestnikami PPK nie mogą być jednak funkcjonariusze służb mundurowych oraz sędziowie i prokuratorzy, którzy objęci są odrębnym systemem zaopatrzenia emerytalnego i nie odprowadzają składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do ZUS.

 • Kto dba o bezpieczeństwo środków w PPK?

  Nadzór nad PPK w zakresie zgodności z prawem oraz interesem pracowników i pracodawców sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Instytucje finansowe muszą spełnić szereg określonych ustawowo wymogów, by zostały dopuszczone do zarządzania środkami gromadzonymi w PPK. Oszczędnościami w PPK będzie mogła zarządzać tylko instytucja, która posiada odpowiednie doświadczenie opisane w ustawie.

  Gromadzone środki będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia będzie się automatycznie zmieniała w taki sposób, aby ograniczyć poziom ryzyka inwestycyjnego. Należy jednak zawsze pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a środki zgromadzone w PPK nie są gwarantowane.

Pokaż więcejZwiń

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Niniejsze treści zostały przygotowane wyłącznie w celu informacyjnym i reklamowym i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi zarządzania pracowniczym planem kapitałowym (PPK) oferowanej przez TFI PZU SA.

Zobacz pełną informację prawną

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij