Aktualności

19 listopada 2018

Ustawa o PPK podpisana. Podsumowanie najważniejszych założeń PPK

19 listopada 2018 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o PPK. Zgodnie  z jej założeniami, Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), których celem jest zachęcenie Polaków do oszczędzania na dodatkową emeryturę, wchodzą w życie od 1 stycznia 2019 roku.

 


Dlaczego PPK?

W ostatnich latach obserwujemy malejącą liczbę urodzeń dzieci, przy jednocześnie wydłużającej się średniej trwania życia. Biorąc pod uwagę te procesy demograficzne, można jednoznacznie stwierdzić, że wysokość emerytur dla znaczącej liczby Polaków, w perspektywie najbliższych 25 lat, znacząco spadnie. Obecna stopa zastąpienia, czyli stosunek wysokości ostatniego wynagrodzenia do pierwszej emerytury, stanowi około 50% i zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego może się zmniejszyć nawet do 25% w perspektywie następnych 20 lat! Biorąc pod uwagę powyższe prognozy, koniecznym staje się dywersyfikowanie dochodów i dodatkowe oszczędzanie, aby zapewnić odpowiedni poziom życia na emeryturze.
 

Uczestnicy i terminy

Tworzone przez pracodawców PPK obejmą wszystkie osoby zatrudnione. Oprócz pracowników w rozumieniu Kodeksu Pracy skorzystają z nich również osoby, które pracują w oparciu o umowy zlecenia, umowy agencyjne, wykonują pracę nakładczą, są członkami rad nadzorczych lub rolniczych spółdzielni. Udział w PPK będzie dobrowolny, więc możliwa będzie rezygnacja z członkostwa. Uczestnicy będą mogli złożyć taką deklarację w każdym momencie, rezultatem czego będzie zaprzestanie dokonywania wpłat zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Co cztery lata zatrudnieni będą ponownie zapisywani do PPK, więc złożenie rezygnacji z programu nie będzie oznaczało dożywotniego wypisania się.

Pracownicze Plany Kapitałowe będą wprowadzane stopniowo, obejmą swym zasięgiem prawie 11,5 mln Polaków, a obowiązek przystąpienia do programu przez pracodawców będzie zgodny z poniższym harmonogramem:

  • od 1 lipca 2019 r. dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób;
  • od 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób;
  • od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób;
  • od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.
     

Zarządzanie środkami i opłaty

Za zarządzanie zebranymi oszczędnościami odpowiedzialna będzie instytucja finansowa, wybrana spośród: Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI), Towarzystw Ubezpieczeń na Życie (TUnŻ), Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE) oraz Pracowniczych Towarzystw Emerytalnych (PTE). Każda z tych instytucji, aby zarządzać oszczędnościami uczestników PPK, będzie musiała posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie zarządzania aktywami oraz kapitał własny nie mniejszy niż 25 mln zł. Wyboru instytucji finansowej dokonuje pracodawca w porozumieniu ze stroną społeczną. Na tym etapie pracownicy nie mogą zmienić wyboru instytucji zarządzającej ich środkami.

Instytucje finansowe będą miały na celu pomnażanie zebranych środków, a za zarządzanie oszczędnościami uczestników będą pobierać opłaty w wysokości nie wyżej niż 0,6% wartości aktywów netto, z czego 0,5% to będzie opłata stała, a 0,1% to opłata uzależniona od uzyskiwanych wyników. Warto w tym miejscu odnotować, że opłaty te - w porównaniu do innych produktów inwestycyjnych - są bardzo niskie, nawet siedmiokrotnie niższe!

Wpłaty uczestników PPK będą gromadzone w ramach tzw. funduszy zdefiniowanej daty. Jest to rodzaj funduszu inwestycyjnego, z określoną datą docelową inwestycji, która jest zbliżona do momentu przejścia na emeryturę. W zależności od wieku uczestnika, alokacja środków będzie stopniowo się zmieniała – na początku inwestycji będą dominowały aktywa o większym ryzyku – głównie akcje, a bliżej daty docelowej (zbliżania się do 60. roku życia przez uczestnika) będzie się to zmieniać na bezpieczniejsze aktywa, takie jak obligacje czy bony pieniężne.
 

Wpłaty, dopłaty i wypłaty

Oszczędności gromadzone w ramach PPK będą finansowane z trzech źródeł – z wpłat uczestników i podmiotów zatrudniających oraz dopłat państwowych. W pierwszych dwóch przypadkach środki będą przekazywane w formie wpłat podstawowych – zatrudnieni będą odprowadzać 2% wynagrodzenia brutto, a pracodawcy 1,5%. W sytuacji, gdy uczestnicy będą zarabiali mniej niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia, ich wpłata będzie mogła zostać na ich wniosek obniżona do 0,5%. Oprócz wpłat podstawowych będzie też możliwość dokonywania wpłat dodatkowych. W przypadku uczestników będą one mogły wynieść do 2%, a zatrudniającego do 2,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Dodatkowo, uczestnicy PPK otrzymają od Państwa jednorazową „wpłatę powitalną” w wysokości 250 zł, a także w przypadku pozostania w PPK dopłaty roczne w wysokości 240 zł, finansowane z Funduszu Pracy.

Co ważne, oszczędności na koncie pracownika będą prywatne i będą mogły zostać w każdej chwili wypłacone oraz dziedziczone (w przypadku śmierci). Wypłaty zgromadzonych oszczędności będą możliwe już od 60. roku życia, bez względu na fakt czy uczestnik już przeszedł na emeryturę, czy nadal jest aktywny zawodowo. Po ukończeniu 60. roku życia uczestnik jednorazowo będzie mógł wypłacić 25% zgromadzonych oszczędności, a pozostałą część (75%) rozłożyć na co najmniej 120 miesięcznych rat. PPK umożliwi też wypłaty środków w całości, jednak wtedy konieczne będzie zapłacenie podatku od zysków kapitałowych dla części przekraczającej 25%. Ustawa dopuszcza również „połączenie” środków uczestników pozostających w związku małżeńskim i wypłacanie ich w postaci wspólnego świadczenia małżeńskiego.

Niewątpliwą zaletą PPK będzie również możliwość wypłaty środków w określonych przez ustawę przypadkach losowych, przed ukończeniem 60. roku życia:

  • w razie poważnej choroby uczestnika PPK, małżonka lub dziecka będzie można skorzystać z 25% zaoszczędzonych środków, bez konieczności ich zwrotu
  • w przypadku zakupu domu lub mieszkania na kredyt będzie można skorzystać nawet ze 100% zgromadzonych środków, ale opcja ta będzie dostępna tylko dla osób przed 45. rokiem życia (wypłacone w taki sposób środki trzeba będzie zwrócić w ciągu maksymalnie 20 lat)

Jeśli chodzi o dziedziczenie środków – tutaj uczestnik PPK będzie mógł wskazać osoby, które otrzymają zgromadzone środki po jego śmierci lub w przypadku braku wskazania osób podział środków nastąpi na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij