IKZE w DFE PZU

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) to sposób na długoterminowe oszczędzanie na przyszłość już od 16. roku życia. Budujesz swój kapitał zgodnie z własnymi możliwościami i korzystasz z bieżących ulg podatkowych.

Kup online

Dlaczego warto

 • Ulgi w podatku dochodowym
  Wpłaty na IKZE odliczasz w deklaracji PIT. W 2019 r. wpłacić możesz maksymalnie 5718 zł, co oznacza nawet 1829,76 zł ulgi podatkowej (w 32% progu podatkowym).
 • Dziedziczenie oszczędności
  Pieniądze z IKZE należą do Ciebie i są dziedziczone. Jeśli Cię zabraknie otrzymają je osoby, które wskażesz w umowie lub Twoi spadkobiercy.
 • Bez podatku od zysków kapitałowych
  Zyski wypracowane w ramach IKZE są zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych.
 • Wkład własny do kredytu
  Oszczędności z IKZE możesz wykorzystać jako wkład własny do kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu.

Oblicz dodatkową emeryturę z IKZE

W przypadku dokonania wpłat na IKZE, podatnik ma prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o wpłaty na IKZE co w efekcie spowoduje zmniejszenie należnej kwoty podatku za dany rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się w corocznym zeznaniu podatkowym.

W przypadku dokonania wpłat na IKZE, podatnik ma prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o wpłaty na IKZE co w efekcie spowoduje zmniejszenie należnej kwoty podatku za dany rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się w corocznym zeznaniu podatkowym.

Zakładany roczny wzrost Twoich wpłat. Należy wpisać %, o jaki średnio rocznie wzrosną Twoje wpłaty przez wszystkie lata, tj. od teraz do przejścia na emeryturę.

Twoja szacunkowa ulga podatkowa
w 2019 roku wyniesie

Po osiągnięciu 65 roku życia:

Zgromadzony kapitał na IKZE

Wypłata w miesięcznych ratach

Wypłata w ratach dokonywana jest przez co najmniej 120 miesięcy. Jeżeli wpłaty na IKZE dokonywane były przez mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi w jakim dokonywane były wpłaty. Prezentowana kwota wypłaty w ratach została przeliczona na 120 miesięcy.

Do wyliczenia tej wartości przyjeliśmy:

Przyjęta roczna stopa zwrotu w IKZE:

Przewidywany roczny wzrost wpłaty:

Wyliczenie nie uwzględnia pobieranych opłat.

Zakładamy, że oszczędzający będzie w danym progu podatkowym przez cały okres oszczędzania.Powyższe wyniki spełniają jedynie rolę informacyjną i nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń co do wysokości wypłat środków zgromadzonych na IKZE. Wyniki inwestycyjne osiągnięte na rachunku oszczędzającego mogą znacząco odbiegać od wyników prezentowanych w kalkulatorze. Oszczędzanie na IKZE jest obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu oszczędzającego jest uzależniona od dnia nabycia i zbycia jednostek rozrachunkowych, oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i za zarządzanie. Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu zapoznaj się Statutem oraz OWU udostępnionymi na stronie internetowej pzu.pl/ikze

Jak działa IKZE w PZU

Wpłaty na IKZE

Ty decydujesz, ile i jak często wpłacasz. Możesz to robić regularnie – miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie lub kiedy chcesz.
 • Pierwsza wpłata to minimum 50 zł.
 • Roczny limit wpłat w 2019 r. wynosi 5718 zł. Jest on równy 120% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.
 • Wysokość wpłat na IKZE w danym roku kalendarzowym ogłasza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego – obecnie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Osoba małoletnia może wpłacić na IKZE kwotę nie większą niż suma dochodów, które uzyskała w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Wypłaty z IKZE

Pieniądze z IKZE możesz wypłacić w każdej chwili. Od tego, kiedy to zrobisz, zależy jaki zapłacisz podatek.
 • Po co najmniej 5 latach oszczędzania i po ukończeniu 65 lat zapłacisz jedynie zryczałtowany podatek dochodowy – w wysokości 10%. To najkorzystniejsza opcja.
 • Jeśli wypłacisz pieniądze przed ukończeniem 5. roku oszczędzania i 65. roku życia zapłacisz podatek według obowiązującej w dniu wypłaty skali podatkowej (obecnie 18% lub 32%). 
 • Jeśli wystąpisz o zwrot pieniędzy w pierwszych 12 miesiącach, potrącimy ponadto opłatę w wysokości 10% wartości wypłacanej kwoty.

Zarządzanie środkami w IKZE

Naszym celem w jest osiągnięcie maksymalnych zysków z inwestycji pieniędzy naszych klientów, przy zachowaniu możliwie największego bezpieczeństwa tych inwestycji.

Inwestujemy w papiery wartościowe, które znajdują się w publicznym obrocie. Są to przede wszystkim akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz obligacje Skarbu Państwa i przedsiębiorstw.

Fundusz może inwestować w różne instrumenty finansowe:

 • bony i obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne,
 • depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, 
 • certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 
  listy zastawne.

Należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem – dowiedz się więcej. Sposób inwestowania DFE PZU opisany jest w Prospekcie informacyjnym DFE PZU.

Koszty IKZE w PZU

Opłaty za prowadzenie IKZE zależą od tego, jak długo oszczędzasz w ten sposób, oraz jaki zysk dla Ciebie wypracowujemy.
Opłata manipulacyjna

do 5 lat oszczędzania – 3,4% składki,

6-10 lat oszczędzania – 2,9% składki,

11-15 lat oszczędzania – 2,4% składki,

powyżej 15 lat oszczędzania – 1,0% składki.

Opłata stała za zarządzanie maks. 2,99% w skali roku
Opłata zmienna za zarządzanie

maks. 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wynik benchmarku pomnożone przez średnią wartość aktywów

Opłata likwidacyjna 10% wypłaconych środków przy wypłacie w pierwszym roku umowy (min. 50%)

 

Porównanie produktów emerytalnych

IKZE to jeden ze sposobów oszczędzania na dodatkową emeryturę. Zobacz, jakie jeszcze masz możliwości.

Kto finansuje? Osoba indywidualna Osoba indywidualna

Pracodawca

Pracownik (jeśli chce)

Pracodawca

Pracownik

Państwo

Koszt wypłaty przed terminem 19% podatku od zysków kapitałowych 18% lub 32% podatku dochodowego

19% podatku od zysków kapitałowych

30% wartości składek pracodawcy wraca do ZUS

19% podatku
od zysków kapitałowych

30% wartości składek pracodawcy wraca do ZUS

Zwrot dopłat od państwa

Najważniejsza korzyść

Elastyczne wpłaty

Możliwość wypłaty środków już po 60 roku życia

Elastyczne wpłaty

Odliczenia od dochodu w PIT

Całą składkę płaci pracodawca

Możliwość wypłaty całości środków już po 60. roku życia

Wpłaty pracodawcy

Dopłaty państwa

Wcześniejsza wypłata w wyjątkowych sytuacjach

Koszt przy wypłacie w terminie 0% 10% 0% 0%
Opłata za zarządzanie od 2% od 2% do 0,6% do 0,6%
Dziedziczenie środków TAK TAK TAK TAK

Jak założyć IKZE w DFE PZU

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

przez internet

lub na infolinii 801 102 102*

*Opłata zgodna z taryfą operatora

Sprawdź

w Banku Pekao

Znajdź

u agenta lub w oddziale

Znajdź

Dokumenty do pobrania

Pytania i odpowiedzi

 • Jak otworzyć IKZE w DFE PZU?

  IKZE stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla Ciebie, jeśli chcesz dobrowolnie i długofalowo gromadzić kapitał na przyszłość. Jego wysokość będzie zależała od tego ile pieniędzy wpłacisz oraz od efektywności ich inwestowania przez nas. Jednocześnie będziesz mógł korzystać z bieżących ulg podatkowych. Rezygnując z umowy przed ukończeniem 65 lat i krócej niż przez okres 5 lat tracisz wcześniej uzyskane korzyści (ulgi podatkowe) i będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy wg obowiązującej skali podatkowej.

  IKZE może założyć każdy, kto ukończył 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wpłacać środki tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z umowy o pracę. Jedna osoba może założyć tylko jedno IKZE. 

  Pamiętaj, aby przed założeniem IKZE w DFE PZU zapoznać się z Prospektem informacyjnym DFE PZU, który zawiera m.in. statut DFE PZU,  informacje  o ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU, informacje o wynikach działalności inwestycyjnej funduszu oraz zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe funduszu. Znajdziesz w nim także deklarację zasad polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego funduszu wraz z określeniem wskaźników, do których porównywane będą osiągane przez fundusz stopy zwrotu. Prospekt Informacyjny DFE PZU dostępny jest na stronie pzu.pl.

  IKZE w DFE PZU możesz otworzyć w wybrany przez Ciebie sposób:

 • Jak zamówić kod PIN lub hasło?

  By zamówić kod PIN do swojej umowy o prowadzenie IKZE w DFE PZU:

  Zadzwoń na numer 801 102 102
  lub wypełnij formularz internetowy

  • Wybierz produkt zaznaczając IKZE,
  • Następnie wypełnij pola obowiązkowe (imię, nazwisko, numer rachunku, PESEL lub dokument tożsamości zgłoszony do Funduszu oraz numer telefonu komórkowego),
  • Po wypełnieniu wskazanych pół kliknij przycisk „ZAMÓW PIN”,
  • PIN otrzymasz sms-em na podany przez siebie numer telefonu komórkowego.
 • Jak można wpłacać na IKZE w DFE PZU?

  W 2019 r. na IKZE możesz wpłacić maksymalnie 5718 zł. 

  Limit wpłat jest równy sumie odpowiadającej 1,2 przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Wysokość wpłat na IKZE w danym roku kalendarzowym ogłasza w obwieszczeniu minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego (obecnie: minister rodziny, pracy i polityki społecznej).

  50 zł – tylko tyle wynosi minimalna wpłata na IKZE w DFE PZU

  Na IKZE w DFE PZU możesz wpłacać w wybrany przez Ciebie sposób:​

  • przelewem (swój indywidualny numer rachunku bankowego znajdziesz na umowie),
  • przekazem pocztowym,
  • złożyć zgodę na obciążenie rachunku bankowego – formularz pobierz tutaj.

  Doświadczeni eksperci z DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony
  nam kapitał. Szczegółowe informacje, w tym o ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU dostępnym na stronie pzu.pl.

 • Jak zmienić dane osobowe jeśli masz IKZE w DFE PZU?

  Warto aktualizować dane osobowe, ponieważ:

  na bieżąco będziesz otrzymywać informacje o swojej umowie,
  ułatwi Ci to kontakt z nami.

  Możesz zmienić swoje dane osobowe lub kontaktowe w wybrany przez Ciebie sposób:

  • zaloguj się do serwisu internetowego – będziesz mógł zaktualizować adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail;
  • zadzwoń 801 102 102 – po identyfikacji imieniem i nazwiskiem, numerem rachunku lub Pesel zaktualizujesz numer telefonu i adres e-mail;
  • napisz na adres kontakt@pzu.pl - po identyfikacji imieniem i nazwiskiem, numerem rachunku lub Pesel – zaktualizujesz numer telefonu i adres e-mail
  • napisz na czacie na pzu.pl – po identyfikacji imieniem i nazwiskiem, numerem rachunku lub Pesel – zaktualizujesz numer telefonu i adres e-mail
  • wyślij informację na adres (pisemnie zaktualizujesz wszystkie dane zgłoszone do Funduszu, [pamiętaj o danych umożlwiających identyfikację – imię i nazwisko, numer rachunku lub pesel):
   Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
   Przegródka pocztowa 161
   02-696 Warszawa 113
 • Jak zmienić uposażonych lub ich dane?

  Warto aktualizować dane uposażonych, ponieważ:

  • Twoje pieniądze zawsze otrzyma ta osoba, którą wskażesz 
  • jeśli dane osoby uposażonej będą aktualne, szybciej wypłacimy jej pieniądze,
  • wyznaczona przez Ciebie osoba uniknie długiego procesu postępowania spadkowego.

  Dane osób uposażonych zmienisz jedynie w formie pisemnej, możesz skorzystać z formularza zmiany danych:

  • zaloguj się do serwisu internetowego, a następnie wypełnij formularz nowymi danymi, wydrukuj go, podpisz i wyślij na adres:
   Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
   Przegródka pocztowa 161
   02-696 Warszawa 113
  • napisz na adres:
   Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
   Przegródka pocztowa 161
   02-696 Warszawa 113
 • Jak wypłacić pieniądze zgromadzone na IKZE w DFE PZU?

  Pieniądze zgromadzone na IKZE możesz wypłacić w całości lub w ratach, kiedy ukończysz 65 lat i wpłacałeś na IKZE co najmniej 5 lat. W takim przypadku zapłacisz tylko 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Jeżeli chcesz to nawet po ukończeniu 65 roku życia, dalej możesz oszczędzać na swoim IKZE.

  Możesz też w każdej chwili wypowiedzieć umowę i otrzymać zwrot pieniędzy z IKZE. W takiej sytuacji zapłacisz podatek wg obowiązującej na dzień wypłaty skali podatkowej (obecnie 18% lub 32%).

  Jak możesz wypłacić pieniądze, które zgromadziłeś na IKZE w DFE PZU?

  • Złóż pisemny wniosek o wypłatę w Pekao Financial Services Sp. z o.o.,  ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa.
  • Pieniądze otrzymasz w ciągu 14 dni jednorazowo lub w ratach.
  • Od wypłaconej kwoty potrącimy zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% i przekażemy do Urzędu Skarbowego, dlatego przychodu nie będziesz musiał wykazywać w deklaracji PIT. Tyle samo zapłacą uposażeni i spadkobiercy.

  Zastanawiasz czy pobierzemy jakieś opłaty za zamknięcie IKZE w DFE PZU?

  Nie poniesiesz dodatkowych kosztów, jeżeli zamkniesz IKZE w DFE PZU po roku od zawarcia umowy.

  Jeśli zamkniesz IKZE w DFE PZU wcześniej, pobierzemy 10% wypłaconych pieniędzy (minimum 50 zł).

 • Jak zgłosić reklamację?

  Możesz złożyć reklamację w wybrany przez Ciebie sposób:

  • wypełnij formularz internetowy zgłoszenie reklamacji,
  • wyślij e-mail na adres kontakt@pzu.pl lub reklamacje@pzu.pl 
  • wyślij pismo na adres:
   Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
   Przegródka pocztowa 161
   02-696 Warszawa 113
  • zadzwoń pod numer 801 102 102,
  • napisz na czacie na stronie pzu.pl.

  Podaj w treści reklamacji dane, które umożliwią nam identyfikację klienta oraz zgłaszany problem:

  • imię i nazwisko autora reklamacji/nazwę firmy,
  • PESEL/REGON,
  • adres/siedzibę firmy,
  • nr umowy/nr polisy/nr szkody/nr RIN/nr CBUZ,
  • nr telefonu/adres e-mail (dane nieobowiązkowe),
  • opis przedmiotu reklamacji. Dopisz, że reklamacja dotyczy PTE PZU.
  • Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie złożenia reklamacji, poinformuj nas o tym.

  Jak rozpatrujemy reklamacje?

  1. Dokładnie zbadamy okoliczności sprawy i sprawdzimy, czy zastrzeżenia są zasadne. Następnie formułujemy nasze stanowisko oraz podejmujemy kroki, które pozwolą usunąć uchybienia.

  2. Reklamację rozpatrzymy – nie później niż w 30 dni od daty jej otrzymania. W wyjątkowych przypadkach rozpatrywanie reklamacji może trwać dłużej. W takiej sytuacji poinformujemy Cię o przyczynach opóźnienia i nowym terminie. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od daty otrzymania reklamacji.

  3. Odpowiedź prześlemy pocztą tradycyjną lub na Twój wniosek pocztą elektroniczną. Na Twoją prośbę możemy również napisać odpowiedź dużą czcionką.

  4. W odpowiedzi zawrzemy:

  • uzasadnienie i podstawę prawną – chyba, że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z Twoją wolą,
  • wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu, a zwłaszcza wskazanie odpowiednich fragmentów umowy oraz stosownych przepisów prawa – chyba że nie wymaga tego charakter sprawy,
  • wskazanie osoby, która przygotowała odpowiedź (imię, nazwisko, stanowisko).

  5. Jeśli nie zgadzasz się z naszą odpowiedzią, możesz:

  • wystąpić o ponowne rozpatrzenie skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na skargę,
  • wystąpić w wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego – dotyczy osób fizycznych,
  • zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów – dotyczy konsumentów,
  • złożyć odwołanie do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. 
  • wystąpić z powództwem do sądu powszechnego,

  Wszystkie zgłoszenia – zgodnie z przepisami prawa – rejestrujemy w wewnętrznej elektronicznej bazie reklamacji. 
  Informację o zasadach rozpatrywania reklamacji w PZU może Ci przekazać nasz pracownik. Zasady rozpatrywania skarg w PTE PZU określa Regulamin

  PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU, TFI PZU podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Informację o zasadach przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w PZU przygotowano zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Pokaż więcejZwiń

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym
Zasady funkcjonowania i formy IKZE określa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1776). 

Doświadczeni eksperci z DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE PZU nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij